KC-U106/20마력 . 중고압 . 압력7~15kgf/cm2: 3,490,000
:0
:한국
브랜드 :KOHANDS [브랜드바로가기]
:
총 금액 :

 

                              

         

                   

>
주소 : 경기도 남양주시 진접읍 금강로1521번길 70-4.가동 | 사업자등록번호 : 786-87-01690
통신판매업신고번호 : 제2020-진접오남-0796호 | 개인정보관리자 : 이상호 | 대표 : 이상호
전화번호 : 070)4103-1933 | 팩스번호 : 031)571-0923 | 메일 : dalmados@hanmail.net | 상호명 : (주)콤프에어21
Copyright ⓒ compair21.com All right reserved